ნორმატიული ბაზა
უნივერსიტეტის დებულება

შინაგანაწესი

ეთიკის კოდექსი

სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების და დაცვის დებულება


დებულება სამეცნიერო ნაშრომში პლაგიატის გამოვლენის შესახებ

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება

პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის დებულება

საქმისწარმოების სამსახურის დებულება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კარიერული განვითარების სამსახურის დებულება 

ბიბლიოთეკის დებულება

იურიდიული სამსახურის დებულება

საფინანსო სამსახურის დებულება

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება

სამეცნიერო კვლევებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება

უწყვეტი განათლების დებულება

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 99/ნ 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N65/ნ 2011 წლის 4 მაისი ქ.თბილისი - საგანმანათლებლო დაწესებუელებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 19/ნ 2011 წლის 18 თებერვალი ქ.თბილისი - ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 227 2009 წლის 22 აპრილი ქ.თბილისი - სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 3 2007 წლის 5 იანვარი ქ.თბილისი - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 10/ნ 2010 წლის 4 თებერვალი ქ.თბილისი - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 126/ნ 2011 წლის 22 ივლისი ქ.თბილისი - უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების - დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N149 2005 წლის 5 აპრილი ქ.თბილისი - უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N149 2005 წლის 5 აპრილი - დანართი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 98/ნ 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ.თბილისი - საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 154/ნ 2011 წლის 15 სექტემბერი ქ.თბილისი - სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 224/ნ 2011 წლის 29 დეკემბრის ქ.თბილისი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N 69/ნ,  2019 წლის 10 აპრილი, ქ.თბილისი - ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ.


ბოლონიის პროცესი