ნორმატიული ბაზა
1.მედიის სკოლის დებულება

2.მედიის სკოლის საბჭოს დებულება
ბეჭდვა