ნორმატიული ბაზა
1. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება

2. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბჭოს დებულებაბეჭდვა