ნორმატიული ბაზა

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლის დებულება

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლის საბჭოს დებულება

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

სამაგისტრო ნაშრომების შესრულების და დაცვის დებულება

ბეჭდვა