კვლევა
1. სტატისტიკური მეთოდის 6 სიგმას გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად

2. რელიგიური ტურიზმი - როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი - ნოდარ გრძელიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის ასოცირებული აფილირებული პროფესორისადოქტორო ნაშრომები


1. საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებები (ავტორეფერატი) - მაყვალა ზარიძე
(ნაშრომის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში)


2. საინვესტიციო პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში (ავტორეფერატი)- გიორგი კასრაძე
(ნაშრომის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში)


3. საჰაერო ტრანსპორტის მართვის ეფექტიანობისა და გადაზიდვების ხარისხის ამაღლების მიმართულებები საქართველოში  (ავტორეფერატი)- ვახტანგ ნადირაძე
(ნაშრომის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში)
ბეჭდვა