კვლევა
1. სტატისტიკური მეთოდის 6 სიგმას გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად

2. რელიგიური ტურიზმი - როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი - ნოდარ გრძელიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის ასოცირებული აფილირებული პროფესორისადოქტორო ნაშრომები


1. საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებები (დისერტაცია) - მაყვალა ზარიძე

2. საინვესტიციო პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში (დისერტაცია)- გიორგი კასრაძე

3. საჰაერო ტრანსპორტის მართვის ეფექტიანობისა და გადაზიდვების ხარისხის ამაღლების მიმართულებები საქართველოში (დისერტაცია) - ვახტანგ ნადირაძე