გაწევრიანება
  • ბიბლიოთეკაში გაწევრიანებისათვის სტუდენტმა უნდა გაიაროს რეგისტრაცია.
  • ბიბლიოთეკაში ყველა მომსახურება უფასოა.
  • გაწევრიანება ხდება სტუდენტობის პერიოდში ერთხელ. სტუდენტი, რომელიც გაწევრიანდება საბაკალავრო სწავლების პერიოდში, რჩება ბიბლიოთეკის წევრად უნივერსიტეტში სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამით სწავლის გაგრძელების შემთხვევაშიც.