ელექტრონული რესურსები
სდასუ-ს უცხოენოვანი ბიბლიოთეკა

ELSEVIER-ის ბაზები: Scopus; Science Direct; Scival Funding (Funding Institutional)

Scopus

Science Direct 
Scival Funding (Funding Institutional)


თავისუფალი წვდომის სტატიები და ჟურნალები (სამედიცინო)


Freemium.openedition.org/library (ელექტრონული რესურსით სარგებლობისათვის გამოიყენთ მომხმარებლის სახელი- sdasu და პაროლი - baN429c )


Cambridge Journals Online - 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში.
2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან.
საგნობრივი სპექტრი: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.
პრიორიტეტი: თავისუფალი წვდომა გასული წლების ციფრული არქივზე 1997 წლიდან; 161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა დარგში (SSCI) (SCI) და 46 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-ის ციტირების ინდექსით; წამყვან სფეროდ მოიაზრება ამერიკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა მიმოხილვა, ფსიქოლოგიური მეცნიერებები, ეკონომიკური ისტორია, მსოფლიო პოლიტიკა, და მიკროანალიტიკა; მძლავრი საძიებო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ძიებას სრულ ტექსტში მონაცემთა ბაზიდან გაფართოებული ველის დახმარებით.


e-Duke Journals Scholarly Collection - 44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი.
საგნობრივი სპექტრი: აფრიკული კვლევები, ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, აზიური კვლევები, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ჯანმრთელობის დაცვა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა.
პრიორიტეტი: თავისუფალი წვდომა ყველა საჟურნალო ფაილზე 2000 წლიდან დღემდე, პლიუს დამატებით, შერჩევითი მასალები 1940 წლიდან - 2014 წლამდე;19 ინდექსირებული ჟურნალი გამიმცემლობა Scopus-იდან; ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა18 ჟურნალი ციტირების მაღალი ინდექსით; სოციალურ მეცნიერებათა 9 ინდექსრებული ჟურნალი.


Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books
- შვიდი სამართლისა და მართვის ჟურნალი, და დაახლოებით 280 სასწავლო ელექტრონული წიგნი.
საგნობრივი სპექტრი: წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. კოლექცია მოიცავს სამეცნიერო მონოგრაფიებს, სახელმძღვანელოებსა და ცნობარებს. 
პრიორიტეტი: ჟურნალები გარემოსა და ადამიანის უფლებების შესახებ; Queen Mary Journals-ი ჟურნალები ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ; კეინზისეული ეკონომიკის მიმოხილვა; ევროპულიჟურნალები ეკონომიკასა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის შესახებ; ლიდერობის ინსტიტუტი და ჰუმანიზმი; სიახლე! აზიის წყნარი ოკეანის ურნალები ეკოლოგიური კანონმდებლობით; კემბრიჯის საერთაშორისო სამრთლის ჟურნალები.

IMechE Journals - მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 ჟურნალი მოწოდებული გამომცემლობა SAGE-ის მიერ, სადაც წარმოდგენილია სრულ სპექტრი 1847 წლიდან დღემდე.
საგნობრივი სპექტრი: მექანიკური ინჟინერია.
პრიორიტეტი: ყოველი 18 სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ცირიტებულ სტატიათა რიცხვში. ყველა ჟურნალი ინდექსირებულია SCOPUS-ში.


Royal Society Journals Collection - ცხრა მაღალმოთხოვნედი დარგი ფიზიკის, ბიოლოგიისა და სხვა მათი მომიჯნავე დისციპლინებიდან. მათ შორის ფილოსოფიისა და ლოგიკის სფეროდან. ბაზა მოიცავს Royal Society-ის ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.
საგნობრივი სპექტრი: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები.
პრიორიტეტი: ბაზაში ხელმისაწვდომია ჟურნალები რომლებიც გამოდის 1660 წლიდან მსოფლიოს უძველეს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობებში, მათ შორისაა Royal Society's ციფრული არქივი.

SAGE Premier - ფართო სპექტრის საგნობრივი 900-ზე მეტი წამყვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი 2017 წლის კოლექციიდან, 909 სამეცნიერო სტატიით.
საგნობრივი სპექტრი: ბიზნესი, ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები და მედიცის სფერო.
პრიორიტეტი: მოიცავს სამეცნიერო სტატიებს, კერძოდ: 2009 წ. კოლექციიდან 582; 2012 წ. კოლექციიდან 653; 2014 წ. კოლექციიდან 727; 2015 წ. კოლექციიდან 751; 2016 წ. კოლექციიდან 824 და 2017 წ. კოლექციიდან 909 სახელწოდებებით; SAGE-ის ჟურნალების 65 % წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალთა ჩამონათვალში (JCR).

Mathematical Sciences Publishers (MSP) - წარმოგვიდგენს 17 რეფერირებულ მათემატიკას, ინჟინერიის, მექანიკის და მსგავსი საგნობრივი მიმართულების სფეროში.

ონლაინ რესურსები, რომლებიც მსოფლიო პანდემიის პირობებში უფასოდ არის ხელმისაწვდომი, მოცემულ პლატფორმაბზე განთავსებულია უახლესი ინფორმაცია და გლობალური მასშტაბის კვლევები კორონავირუსის შესახებ, აქ ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციებს სხვადასხვა სფეროდან. 
EIFL (Electronic Information for Libraries) - ი გვთავაზობს შემდეგ რესურსებს:

My Loft
Semantic Scholar 
Sage Journals

Euclid - მონაცემთა ბაზა (მათემატიკა, სტატისტიკა)
Annual Reviews -სამეცნიერო ჟურნალები


HeinOnline Legal Classics - სამეცნიერო ჟურნალების ბაზა მოიცავს ათი ათასობით საუკეთესო ჩანაწერს, რაც კი არსებობს სამართლის ისტორიაში, მათ შორის არის Joseph Story, Jeremy Bentham, William Blackstone, William Holdsworth, Henry Maine, Federick William Maitland, Frederick Pollock, Benjamin N.Cardozo-ს ნაშრომები.

EBSCO Legal Collection - სმეცნიერო ჟურნალების ბაზა მოიცავს 250-ზე მეტ სანდო და კვალიფიციურ იურიდიულ ჟურნალს, მოცემული ბაზა არის ავტორიტეტული რესურსი, სადაც არის განთავსებული უახლესი კვლევები, სამეცნიერო ნაშრომები, იურიდიული სფეროს მიმართულებით.

European Respiratory Journal -  მოცემული ჟურნალი არის ევროპის რესპირატორული საზოგადოების ფლაგმანი, სადაც ქვეყნდება კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევები ახალგაზრდებისა და პედიატრიულ საკითხებზე, მოიცავს უჯრედულ ბიოლოგიას, ეპიდემიოლოგიას, იმუნოლოგიას, ონკოლოგიას, პათფიზიოლოგიას, ოკუპაციულ მედიცინას, ინტენსიურ მოვლას და. სხვა.