სასწავლო ცხრილი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ბეჭდვა