სასწავლო ცხრილი


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი

შუალედური გამოცდების ცხრილი


შუალედური გამოცდის აღდგენის  ცხრილი


დასკვნითი გამოცდის ცხრილი


დასკვნითი გამოცდის  აღდგენის ცხრილი

 

ბეჭდვა