საგანმანათლებლო პროგრამები

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პორგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა 


ბეჭდვა