საგანმანათლებლო პროგრამები

ბაკალავრიატი

 • სამართალი
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • ფინანსები და საბანკო საქმე
 • ტურიზმი
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • ინგლისური ფილოლოგია
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • ჟურნალისტიკა


 • ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები

 • სამკურნალო საქმე
 • სტომატოლოგია
 • ბეჭდვა