კვლევა
1. სტატისტიკური მეთოდის 6 სიგმას გამოყენება თბილისის საავტობუსო ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად

2. რელიგიური ტურიზმი - როგორც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი - ნოდარ გრძელიშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის ასოცირებული აფილირებული პროფესორისადოქტორო ნაშრომები

1. საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების მიმართულებები (ავტორეფერატი) - მაყვალა ზარიძე
(ნაშრომის სრული ვერსიის ნახვა შესაძლებელია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში)
ბეჭდვა