ნორმატიული ბაზა
1. ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დებულება
2. ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის საბჭოს დებულება
3. ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება
4. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების და დაცვის დებულება
ბეჭდვა