ნორმატიული ბაზა
1. ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება

2. ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბჭოს დებულება

3. ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

4. სამაგისტრო ნაშრომების შესრულების და დაცვის დებულება
ბეჭდვა