სასწავლო ცხრილი
მედიის სკოლის სასწავლო ცხრილი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიის სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

მედიის სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენების ცხრილი

შუალედური გამოცდების აღდგენების ცხრილი

მედიის სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა


ბეჭდვა