სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

 

შუალედური გამოცდების ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა


დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ბეჭდვა