სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაშუალედური გამოცდების ცხრილი:სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
ბეჭდვა