ნორმატიული ბაზა
1.სამართლის სკოლის დებულება

2.სამართლის სკოლის საბჭოს დებულება

3.სადისერატციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება
ბეჭდვა