აკადემიური კალენდარი
alt 
 
სასწავლო პროცესის ვადები
(2021-2022 სასწავლო წელი)


 

 

შემოდგომის სემესტრი:


საბაკალავრო  და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 13 სექტემბერი -  2021 წლის 25 დეკემბერი;

საგამოცდო პერიოდი:  2022  წლის 10 იანვარი  - 2021 წლის 12 თებერვალი;

შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2020 წლის 27 დეკემბერი  - 2021 წლის 8 იანვარი;
                                                                   2021 წლის  14 თებერვალი - 2021 წლის 26 თებერვალი.
 


სამაგისტრო  და  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

    სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2021 წლის 27 სექტემბერი  -  2022 წლის 15 იანვრი;

    საგამოცდო პერიოდი:  2022  წლის 17 იანვარი  -  19 თებერვალი;

    შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2022 წლის 3 იანვარი  - 2021 წლის 8 იანვარი;
                                                                         2022 წლის  21 თებერვალი - 26 თებერვალი.