აკადემიური კალენდარი
alt 
 
სასწავლო პროცესის ვადები
(2019 -2020 სასწავლო წელი)


 
შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო  და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2019 წლის 16 სექტემბერი -  28 დეკემბერი;
საგამოცდო პერიოდი:  2020  წლის 8 იანვარი  - 11 თებერვალი;
შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2019 წლის 29 დეკემბერი  - 2020 წლის 7 იანვარი; 
                                                                     2020 წლის  12 თებერვალი - 1 მარტი.

სამაგისტრო  და  სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2019 წლის 23 სექტემბერი  -  2020 წლის 14 იანვარი;
საგამოცდო პერიოდი:  2020  წლის 15 იანვარი  - 18 თებერვალი;
შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2019 წლის 29 დეკემბერი  - 2020 წლის 7 იანვარი; 
                                                                     2020 წლის  19 თებერვალი - 1 მარტი.

   
     გაზაფხულის სემესტრი


საბაკალავრო / ერთსაფეხურიანი/ სამაგისტრო/ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

სააუდიტორიო მეცადინეობები:  2020 წლის  2 მარტი  -  13 ივნისი;
საგამოცდო პერიოდი:  2020  წლის 15 ივნისი   - 18 ივლისი;
გაზაფხულის  სემესტრის არდადეგები:  2020 წლის 19 ივლისი  - 13 სექტემბერი.