სასწავლო ცხრილი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

კონსულტაციის ცხრილი

სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი
სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი