სასარგებლო ბმულები
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

გამოცდების ეროვნული ცენტრი

რუსთაველის ფონდი

აშშ უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის სააგენტოები

ევროპის აკრედიტაციის სააგენტოები

უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის საბჭო

აკრედიტაციის საბჭო (გერმანია)

უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია

ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია

უმაღლესი სასწავლებლების ევროპული ასოციაცია

საინფორმაციო ცენტრების ევროპული ქსელი (აკადემიური და პროფესიული კვალიფიკაციების აღიარება)

ინსტიტუციური კვლევის ევროპული ასოციაცია

პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში