მასალები და დოკუმენტები
კანონები:

1. საქართველოს კანონი „უმაღლესი განათლების შესახებ“
2. საქართველოს კანონი „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ კანონქვემდებარე

აქტები:

3. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ
4. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ
5. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ
6. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
7. საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
8. საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტები:

9. პროგრამის შეფასების კრიტერიუმები
10. უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულების საგანამანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში
11. დოქტორანტურის სტანდარტი
12. სილაბუსის ფორმა
13. სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა