სასწავლო ცხრილი
ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის სასწავლო ცხრილი

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

კონსულტაციების ცხრილი

ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენების ცხრილი

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დასკვნითი გამოცდების აღდგენების ცხრილი


ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ფინანსები და საბანკო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა