პარტნიორები
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2. Civic Education Lecturers Association

3. Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law in Freiburg i.Br. Germany

4. Tallinn law School, Tallinn University of Technology

5. საქართელოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

6. საქართველოს მთავრობის კანცელარია

7. სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო

8. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

9. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

10. საქართველოს უზენაესი სასამართლო

11. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

12. სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

13. ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017

14. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

15. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო