ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
აქ განთავსდება ტექსტი