სტრუქტურა
მართვის ორგანოები:

 • რექტორი
 • აკადემიური საბჭო
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

სტრუქტურული ერთეულები:

 • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
 • პერსონალის მართვის სამსახური
 • საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური
 • საქმისწარმოების სამსახური
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური
 • ბიბლიოთეკა
 • იურიდიული სამსახური
 • საფინანსო სამსახური
 • მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის სამსახური
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
 • სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
 • დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური
 • სამეცნიერო კვლევებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი
 • კარიერული განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი