საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი
მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლა

სამკურნალო საქმე (ერთსაფეხურიანი)
სტომატოლოგია (ერთსაფეხურიანი)
მედიცინა (სადოქტორო პროგრამა)

სამართლის სკოლა

სამართალმცოდნეობა (საბაკალავრო პროგრამა)
სამართალი (სამაგისტრო პროგრამა)


სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა


ჟურნალისტიკა (საბაკალავრო პროგრამა)
ჟურნალისტიკა (სამაგისტრო პროგრამა)
საერთაშორისო ურთიერთობები (საბაკალავრო პროგრამა)
საერთაშორისო ურთიერთობები (სამაგისტრო პროგრამა)


ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა

ბიზნესის ადმინისტრირება (საბაკალავრო პროგრამა)

ფინანსები და საბანკო საქმე (საბაკალავრო პროგრამა)
ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა)
ინფორმაციული ტექნოლოგიები (საბაკალავრო პროგრამა)
ბიზნესის ადმინისტრირება (სამაგისტრო პროგრამა)
ეკონომიკა (სადოქტორო პროგრამა)

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ინგლისური ფილოლოგია (საბაკალავრო პროგრამა)