ნორმატიული ბაზა
დოკუმენტები:

  • პროგრამის შეფასების კრიტერიუმები
  • უმაღლესი საგანამანათლებლო დაწესებულების საგანამანათლებლო პროგრამის თვითშეფასების ანგარიში
  • დოქტორანტურის სტანდარტი
  • სილაბუსის ფორმა
  • სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემა