ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს შემდეგი ფუნქციების განხორციელებას:


ბეჭდვა