ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური არის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს შემდეგი ფუნქციების განხორციელებას:

  • პასუხისმგებელია ხარისხის უზრუნველყოფის საუნივერსიტეტო პოლიტიკის, ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმებისა და პროცედურების შემუშავებაზე;
  • კოორდინაციას უწევს უნივერსიტეტის ავტორიზაციასთან და აკრედიტაციასთან, სტუდენტების მობილობასთან დაკავშირებულ პროცედურებს;
  • ზრუნავს სასწავლო და კვლევითი პროცესის ხარისხის ამაღლებაზე;
  • შეიმუშავებს სწავლისა და კვლევის ხარისხის შეფასების მექანიზმებსა და ინსტრუმენტებს;
  • დადგენილი ინდიკატორების მიხედვით სისტემატურად აფასებს სწავლისა და კვლევის შედეგებს და მათ შესაბამისობას უნივერსიტეტის მისიასთან;
  • ხელს უწყობს უნივერსიტეტის სტუდენტების და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო სივრცეში ჩართვას;
  • თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უნივერსიტეტების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი რეალიზების წესების ჩამოყალიბების მიზნით;