ბიბლიოთეკით სარგებლობა
ბიბლიოთეკაში არსებული ლიტერატურითა და საკანონმდებლო მასალით სარგებლობის უფლება აქვს მხოლოდ სდასუ-ს სტუდენტს , აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს.

წიგნების გატანა და დაბრუნებაბიბლიოთეკა უფლებამოსილია


ბიბლიოთეკარის უფლება-მოვალეობები:ბეჭდვა