სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში!

როგორც დიდმა ილიამ თქვა, "ქვეყნის მყოფადი დამოკიდებულია იმ მდგომარეობაზედ, რომელსაც მისცემენ ახალ თაობას". ჩვენი სკოლის მთავარ ფასეულობას სწავლის მაღალი ხარისხი წარმოადგენს, ვინაიდან ქვეყნის და საზოგადოების განვითარების მთვარი გზა, სწორედ მაღალი დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელ, განათლებულ და თვითრეალიზებულ თაობაზე გადის.
ცოდნის მიღების გზა, რომელიც თქვენ აირჩიეთ ჩვენს სკოლასთან ერთად გასავლელად, არის საინტერესო, მრავალფეროვანი და სავსე იმ ღირებულებებით და ფასეულობებით, რომელსაც თითქმის 30 წლის მანძილზე ნერგავს ჩვენი უნივერსიტეტი. სკოლის საბაკალავრო პროგრამები რამდენიმე მნიშვნელოვან მიზანს ისახავენ, რომელსაც თქვენთან ერთად უნდა მივაღწიოთ. უპირველესად ეს არის პროგრამები, რომელთა შედეგად თქვენ შეიძენთ სრულფასოვან, მრავალმხრივ, ფუნდამენტურ და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის განათლებას, რომლის მეშვეობით იქნებით უპირობოდ მაღალკონკურენტუნარიანი თანამედროვე ცივილურ გარემოში. ჩვენთან განათლების მიღების შედეგად შესაძლებლობა მოგეცემათ განავითაროთ საკუთარი ნიჭი და უნარები ჟურნალისტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების, ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებებით. ბაკალავრიატის დამთავრების შემდეგ შეიძენთ არა მხოლოდ თეორიულ, არამედ პროფესიულ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რაც ხელს შეუწყობს თქვენს დასაქმებას უშუალოდ სწავლის დამთავრებისთანავე, ხოლო ჩვენი სამაგისტრო პროგრამები საშუალებას მოგცემთ ბაკალავრიატში მიღებული ცოდნა კიდევ უფრო სიღრმისეული და საფუძვლიანი გახადოთ.
ჩვენს გვერდზე წარმოდგენილია ყველა საჭირო ინფორმაცია შეთავაზებული პროგრამების, სტრუქტურისა და სასწავლო პროცესის შესახებ.  სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური პერსონალი წარმოდგენილია ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო სფეროში მოღვაწე მეცნიერ-პრაქტიკოსებით, რომელთა თანამედროვე ხედვები და მაღალი პროფესიონალიზმი სრულფასოვანი განათლებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მიღების აუცილებელი წინაპირობაა.
უნივერსიტეტს ყველა პირობა აქვს შექმნილი სტუდენტთა სწავლების პროცესის სრულყოფისათვის. სდასუ-ს აქვს საკუთარი ავტორიზებული ტელევიზია, სადაც ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტები გადიან პრაქტიკულ მეცადინეობებს, მონაწილეობენ გადაცემების ჩაწერაში. 
ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროგრამების მიზანია სტუდენტებს გავუღვივოთ ინტერესი ჟურნალისტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ინგლისური ფილოლოგიის შესწავლისადმი, განუვითაროთ კრიტიკული აზროვნება და ახალი ცოდნის შექმნისათვის საჭირო უნარები.


მაია ჭანია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი