სასაწავლო ცხრილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა


კონსულტაციების ცხრილი:

ბაკალავრებისთვის
მაგისტრებისთვის


დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა
ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა
საერთაშორისო  ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა
ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა 

ბეჭდვა