ელექტრონული რესურსები
სდასუ-ს უცხოენოვანი ბიბლიოთეკა
ELSEVIER-ის ბაზები: Scopus; Science Direct; Scival Funding (Funding Institutional)
EBSCO - Legal collection

Freemium.openedition.org/library (ელექტრონული რესურსით სარგებლობისათვის გამოიყენთ მომხმარებლის სახელი- sdasu და პაროლი - baN429c )

Cambridge Journals Online - 384 სახელწოდების წამყვანი ჟურნალი სხვადასხვა დისციპლინაში.
2017 წელს ჟურნალების სიას კიდევ დაემატა 20 ჟურნალი სამართლის, ბიოლოგიის, ანთროპოლოგიის, არქეოლოგიის, და სხვა სფეროებიდან.
საგნობრივი სპექტრი: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, მათ შორის: ანთროპოლოგია, არქეოლოგია, ხელოვნება, ასტრონომია, ქიმია, კომპიუტერული მეცნიერებები, დრამა და თეატრი, დედამიწისა და გარემოს დაცვა, ეკონომიკა, განათლება, ინჟინერია, ინგლისური ენის სწავლება, ფილმები, მედია, მასობრივი კომუნიკაცია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, კანონები, ლიტერატურა, მართვა, მათემატიკა, მედიცინა, მუსიკა, ფილოსოფია, ფიზიკა, პოლიტიკა და საერთაშორისო ურთიერთობები, ფსიქოლოგია, რელიგია, სოციოლოგია, სტატისტიკა და ალბათობის თეორია.
პრიორიტეტი: თავისუფალი წვდომა გასული წლების ციფრული არქივზე 1997 წლიდან; 161 ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებათა დარგში (SSCI) (SCI) და 46 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში Thomson Reuters-ის ციტირების ინდექსით; წამყვან სფეროდ მოიაზრება ამერიკის პოლიტიკურ მეცნიერებათა მიმოხილვა, ფსიქოლოგიური მეცნიერებები, ეკონომიკური ისტორია, მსოფლიო პოლიტიკა, და მიკროანალიტიკა; მძლავრი საძიებო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ძიებას სრულ ტექსტში მონაცემთა ბაზიდან გაფართოებული ველის დახმარებით.

BioOne Complete - 180-ზე მეტი Life Sciences-ის ჟურნალი 136 სოციალური გამომცემლობიდან, 85000-ზე მეტი სტატიის ჩამონათვალით და სრულტექსტიანი სტატიებით, რომელთა რაოდენობაც ამჯერად 125.000-ია და რომელთა რიცხვიც ყოველწლიურად მატულობს.
საგნობრივი სპექტრი: ბიოლოგია, ეკოლოგია და გარემოს დაცვა
პრიორიტეტი: საიტზე ხელმისაწვდომია 140 არაკომერციული საზოგადოებივი გამომცემლობის 184 მაღალი იმპაქტფაქტორიანი სამეცნიერო კვლევითი ჟურნალი.

e-Duke Journals Scholarly Collection - 44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი.
საგნობრივი სპექტრი: აფრიკული კვლევები, ანთროპოლოგია, ხელოვნება და ხელოვნების ისტორია, აზიური კვლევები, კრიტიკა და თეორია, კულტუროლოგია, ეკონომიკა, განათლებია, გარემოს დაცვა, ეთნოგრაფია, ევროპისმცოდნეობა, მხატვრული ლიტერატურა და პოეზია, ფილმი და მედია კვლევები, გენდერული სწავლება, ლიტერატურათმცოდნეობა, ჯანმრთელობის დაცვა, ისტორია, საერთაშორისო და რეგიონალური კვლევები, ახლო აღმოსავლეთის კვლევები, მუსიკის თეორია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, პოლიტიკა, რელიგიური კვლევები, სამეცნიერო კვლევები, სოციოლოგია და სოციალური თეორია, თეატრისა და წარმოდგენის შესწავლა.
პრიორიტეტი: თავისუფალი წვდომა ყველა საჟურნალო ფაილზე 2000 წლიდან დღემდე, პლიუს დამატებით, შერჩევითი მასალები 1940 წლიდან - 2014 წლამდე;19 ინდექსირებული ჟურნალი გამიმცემლობა Scopus-იდან; ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა18 ჟურნალი ციტირების მაღალი ინდექსით; სოციალურ მეცნიერებათა 9 ინდექსრებული ჟურნალი.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books - შვიდი სამართლისა და მართვის ჟურნალი, და დაახლოებით 280 სასწავლო ელექტრონული წიგნი.
საგნობრივი სპექტრი: წიგნები ფინანსთა, ეკონომიკის, ინოვაციური კვლევების, ინფრასტრუქტურის განვითარების, ჯანდაცვის, კორპორაციული მართვის, საჯარო და სოციალური მმართველობის, მიგრაციის, კვლევის მეთოდების, ინტელექტუალური საკუთრების, სამართლებრივ და სხვ. კვლევათა განვითარების შესახებ. კოლექცია მოიცავს სამეცნიერო მონოგრაფიებს, სახელმძღვანელოებსა და ცნობარებს.
პრიორიტეტი: ჟურნალები გარემოსა და ადამიანის უფლებების შესახებ; Queen Mary Journals-ი ჟურნალები ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ; კეინზისეული ეკონომიკის მიმოხილვა; ევროპული ჟურნალები ეკონომიკისა და ეკონომიკური მიმართების ინტერვენციის შესახებ; ლიდერობის ინსტიტუტი და ჰუმანიზმი; სიახლე! აზიის წყნარი ოკეანის ჟუნრალები ეკოლოგიური კანონმდებლობებით ; სიახლე! კემბრიჯის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალები.

IMechE Journals - მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 ჟურნალი მოწოდებული გამომცემლობა SAGE-ის მიერ, სადაც წარმოდგენილია სრულ სპექტრი 1847 წლიდან დღემდე.
საგნობრივი სპექტრი: მექანიკური ინჟინერია.
პრიორიტეტი: ყოველი 18 სახელწოდებიდან 17 შედის Thomson Reuters Journal-ის ცირიტებულ სტატიათა რიცხვში. ყველა ჟურნალი ინდექსირებულია SCOPUS-ში.

IMF eLibrary-  11000-ზე მეტი პუბლიკაცია და 1 მილიონზე მეტი ჩანაწერი მონაცემთა ბაზიდან. მონაცემთა ბაზები სტატისტიკური მონაცემებით, ბიულეტენებით და ყველა ხელმისაწვდომი ანგარიშებით.
საგნობრივი სპექტრი: საგადასახდო ბალანსი, ეკონომეტრიკული მოდელები, ეკონომიკური თანამშრომლობა, ეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკური პოლიტიკა, ენერგეტიკა, მართვის, ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები, სავალუტო, უცხოური ინვესტიციები, გლობალიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ვაჭრობა, შრომის ბაზარი, მონეტარული პოლიტიკა, ფულად-საკრედიტო კავშირები, პოლიტიკური ეკონომიკა, სიღარიბის დაძლევა, გაცვლითი კურსი, რეგიონული ეკონომიკა, ტარიფები, სავაჭრო შეთანხმებები.
პრიორიტეტი: IMF ელექტრონული ბიბლიოთეკა არის მნიშვნელოვანი რესურსი ეკონომიკური და ანალიტიკური კვლევების ჩატარების დროს.

New England Journal of Medicine - ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალები სადაც თავმოყრილია სტატიები ახალი სამედიცინო კვლევებით, მიმოხილვებითა და ანგარიშებით.
საგნობრივი სპექტრი: სტატიებში აქცენტი დათმობილი აქვს მედიცინას და მის ქვედარგებს, რომელთა შორისაა: კარდიოლოგია, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ენდოკრინოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია / ონკოლოგია, იმუნოლოგია / ალერგოლოგია, ინფექციური დაავადებები, ნეფროლოგია, ნევროლოგია / ნეიროქირურგია, პულმოლოგია და რევმატოლოგია.
პრიორიტეტი: New England Journal of Medicine ბაზა მოიცავს წვდომას სრულ ტექსტებზე 1990 წლიდან (ტომი 322, № 1) დღევანდელ დღემდე; ბაზა მოიცავს მულტიმედიურ და ინტერაქტიულ შინაარსის ერთეულებსა და ვიდეოებს კლინიკური მედიცინის შესახებ.

Royal Society Journals Collection - ცხრა მაღალმოთხოვნედი დარგი ფიზიკის, ბიოლოგიისა და სხვა მათი მომიჯნავე დისციპლინებიდან. მათ შორის ფილოსოფიისა და ლოგიკის სფეროდან. ბაზა მოიცავს Royal Society-ის ციფრულ არქივს 1665 წლიდან.
საგნობრივი სპექტრი: ბიოლოგიურ მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და საინჟინრო მეცნიერებები, აგრეთვე მათი მომიჯნავე დისციპლინები.
პრიორიტეტი: ბაზაში ხელმისაწვდომია ჟურნალები რომლებიც გამოდის 1660 წლიდან მსოფლიოს უძველეს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობებში, მათ შორისაა Royal Society's ციფრული არქივი.

SAGE Premier - ფართო სპექტრის საგნობრივი 900-ზე მეტი წამყვანი საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი 2017 წლის კოლექციიდან, 909 სამეცნიერო სტატიით.
საგნობრივი სპექტრი: ბიზნესი, ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები და მედიცის სფერო.
პრიორიტეტი: მოიცავს სამეცნიერო სტატიებს, კრეძოდ: 2009 წ. კოლექციიდან 582; 2012 წ. კოლექციიდან 653; 2014 წ. კოლექციიდან 727; 2015 წ. კოლექციიდან 751; 2016 წ. კოლექციიდან 824 და 2017 წ. კოლექციიდან 909 სახელწოდებებით;  SAGEის ჟურნალების 65% წარმოდგენილია 2010 წლის Thomson Reuters Journal ციტირებად ჟურნალეთა ჩამონათვალში (JCR).

სამართლის წამყვანი სამეცნიერო ჟურნალების სრული ტექსტების კოლექცია. მოიცავს მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და სანდო სამეცნიერო ჟურნალებს. ის არის უახლესი იურიდიული როგორც სასწავლო ისე სამეცნიერო გამოცემების ყველაზე ავტორიტეტული წყარო. ფარავს იურიდიულ დისციპლინას ფართო სპექტრს, როგორიცაა: კრიმინალური სამართალი, ეთიკა, ფედერალური სამართალი, საერთაშორისო სამართალი, ორგანიზაციული კრიმინალი და სხვა.