ცხადდება მიღება მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე!

main-qimg-887e43ba6a3f5ae657f668dff4938773-lq
სიახლეები

ცხადდება მიღება მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე!

სდასუ აცხადებს მიღებას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე;

განისაზღვროს 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების ვადები:

საბუთების მიღება  – 1 სექტემბერი – 9 სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ) ენაში – 14 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 15 სექტემბერი              

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 15-16 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება  – 18 სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება – 20 სექტემბერი 

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგების გამოცხადება – 21 სექტემბერი 

გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება – 21-22 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება  – 23 სექტემბერი 

ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება – 25  სექტემბერი

სდასუ-ს მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • განცხადება სდასუ-ს რექტორის სახელზე;
  • განმცხადებლის რეზიუმე, CV;
  • დიპლომირებული მედიკოსის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა;
  • უცხოური (ინგლისური) ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის (TOEFEL Paper (513 – 547); TOEFEL CBT (183-210); TOEFEL IBT (65 – 78); FCE (161 – 180); IELTS (5.5-6.5), CERTUS (72 – 88.25) ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (როცა ქართული არ არის მშობლიური ენა);
  • წერილობითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში (ან უარი არ ეთქვა სადოქტორო პროგრამაზე მიღებასა და/ან მის მიერ შერჩეული თემის დამუშავებაზე);
  • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 50-ე მუხლის შესაბამისად, დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისი პროფილის მქონე პროგრამის კურსდამთავრებულს.

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 577 57 60 50

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.