ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი თამარ ტუფინაშვილი
ბიოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 599 905 844; ელ.ფოსტა ttupinashvili@sdasu.edu.ge


ხარისხის ურუნველყოფის სამსახურის დებულება

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია

საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების, მასში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები

გამოკითხვები: