სდასუს ისტორია
• სდასუ კვლევითი უნივერსიტეტია - ინოვაციებზე, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი მჭიდროდ არის ინტეგრირებული სასწავლო პროცესთან, რაც სწავლისა და კვლევის მაღალ ხარისხს განაპირობებს;
• ევროკომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მეცადინეობები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში;
• სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტებისათვის - დავით აღმაშენებლის სახელობის და ილია მეორის სახელობის;რა გამოარჩევს სდასუ-ს? - ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამები;

 • აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხური - ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა, აგრეთვე ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები და რეზიდენტურა მედიცინის მიმართულებით;
 • მაღალკვალიფიციური პროფესურა - თითოეული სკოლის აკადემიური პერსონალის წარმომადგენელს აქვს შესაბამისი სამეცნიერო ხარისხი;
 • სდასუ კვლევითი უნივერსიტეტია - ინოვაციებზე, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი მჭიდროდ არის ინტეგრირებული სასწავლო პროცესთან, რაც სწავლისა და კვლევის მაღალ ხარისხს განაპირობებს;
 • ევროკომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მეცადინეობები ტარდება მცირერიცხოვან ჯგუფებში;
 • სტიპენდიები წარჩინებული სტუდენტებისათვის - დავით აღმაშენებლის სახელობის და ილია მეორის სახელობის;
ადგილმდებარეობა და საუკეთესო პირობები:

 • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი შენობა, სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები;
 • სტუდენტური ინტერნეტტელევიზია სდასუ TV;
 • რადიოსტუდია;
 • უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი კომპიუტერული ცენტრები;
 • ბიბლიოთეკა მდიდარი წიგნადი ფონდითა და ელექტრონული რესურსებით;
 • საუკეთესო სამედიცინო და იურიდიული კლინიკური ბაზები;


სდასუ მჭიდროდ თანამშრომლობს სახელმწიფო დაწესებულებებთან, კერძო სტრუქტურებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, რაც ხელს უწყობს თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზს, მაღალკვალიფიციური შემოქმედებითი და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების აღზრდას.

სდასუ მიღწეულით არასოდეს კმაყოფილდება - იგი მუდმივად ისწრაფვის სრულყოფისაკენ.