ნორმატიული ბაზა
1. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დებულება
2. სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის საბჭოს დებულება
ბეჭდვა