სტრუქტურა

რექტორი


სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური


საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

სკოლები


ექიმთა დიპლომშემდგომი განათლების ქართულ–ინგლისური სტომატოლოგიური ცენტრი


სამეურნეო-ტექნიკური რესურსების სამსახური
კომპიუტერული ცენტრისა და ბიბლიოთეკის სამსახური


სდასუ - TV და რადიო ''სდასუ''


კანცელარია
საფინანსო სამსახური
სპორტისა და კულტურის სამსახური
იურიდიული სამსახური
ბეჭდვა