კლინიკური ბაზები
მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის სტუდენტებისა და რეზიდენტების სასწავლო პროცესი და კლინიკური უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბება მიმდინარეობს შემდეგ სამეცნიერო და სასწავლო-პრაქტიკულ ცენტრებში:


ბეჭდვა