სტრუქტურა

რექტორი

 • აკადემიური საბჭო
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • რექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში
 • რექტორის თანაშემწე
 • სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმების ცენტრი

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

 • სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა მომსახურების განყოფილება
 • ტუტორიუმი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

სკოლები

 • მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლა
 • სამართლის სკოლა
 • ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა
 • მედიის სკოლა
 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

ექიმთა დიპლომშემდგომი განათლების ქართულ–ინგლისური სტომატოლოგიური ცენტრი

 • სდასუს ექიმთა დიპლომშემდგომი განათლების ქართულ–ინგლისური სტომატოლოგიური ინსტიტუტი

სამეურნეო-ტექნიკური რესურსების სამსახური
კომპიუტერული ცენტრისა და ბიბლიოთეკის სამსახური

 • კომპიუტერული სერვისცენტრი
 • ბიბლიოთეკა

სდასუ - TV და რადიო ''სდასუ''


კანცელარია
საფინანსო სამსახური
სპორტისა და კულტურის სამსახური
იურიდიული სამსახური