ხარისხის უზრუნველყოფა

სასარგებლო ბმულები

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - http://mes.gov.ge განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - http://eqe.gov.ge გამოცდების ეროვნული ცენტრი - http://naec.ge/#/ge/index რუსთაველის ფონდი - http://rustaveli.org.ge ძირითადი ინფორმაცია ბოლონიის პროცესის შესახებ - http://www.bologna-bergen2005.no აშშ უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის სააგენტოები - https://www.elearners.com/colleges/regional-accreditation-vs-national-accreditation/ ევროპის აკრედიტაციის სააგენტოები - http://www.enqa.eu უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის საბჭო - http://www.chea.org/default.asp?link=7 Council of Higher Education Accreditation (CHEA) http://www.chea.org/default.asp?link აკრედიტაციის საბჭო (გერმანია) - http://www.akkreditierungsrat.de უმაღლეს განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაცია - http://www.enqa.net ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაცია - http://www.eua.be უმაღლესი სასწავლებლების ევროპული ასოციაცია - http://www.eurashe.be საინფორმაციო ცენტრების ევროპული ქსელი (აკადემიური და პროფესიული კვალიფიკაციების აღიარება) - http://www.enic-naric.net ინსტიტუციური კვლევის ევროპული ასოციაცია - http://www.eair.nl პლაგიატის პრობლემა და მისი აღქმა საქართველოში - https://drive.google.com/file/d/0B8EsOg5UNGftWnQtRDJXSV9pSHc/view