ჩვენ შესახებ

სტრუქტურა

რექტორი

 • აკადემიური საბჭო
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • რექტორის მოადგილე სამედიცინო დარგში
 • რექტორის თანაშემწე
 • სასწავლო და სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრი
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმების ცენტრი
 • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
 • სასწავლო პროცესის მართვისა და სტუდენტთა მომსახურების განყოფილება
 • ტუტორიუმი
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური
 • საგარეო ურთიერთობათა კოორდინატორი
 • გაზეთ “სდასუს” რედაქცია
 • სკოლები
 • მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლა
 • სამართლის სკოლა
 • ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა
 • მედიის სკოლა
 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ექიმთა დიპლომშემდგომი განათლების ქართულ–ინგლისური სტომატოლოგიური ცენტრი
 • სდასუს ექიმთა დიპლომშემდგომი განათლების ქართულ–ინგლისური სტომატოლოგიური ინსტიტუტი
 • სამეურნეო-ტექნიკური რესურსების სამსახური
  კომპიუტერული ცენტრისა და ბიბლიოთეკის სამსახური
 • კომპიუტერული სერვისცენტრი
 • ბიბლიოთეკა
 • სდასუ - TV
 • ინტერნეტტელევიზია
 • ინტერნეტრადიო
 • კანცელარია
  საფინანსო სამსახური
  სპორტისა და კულტურის სამსახური
  იურიდიული სამსახური