ჩვენ შესახებ

საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

საგანმანათლებლო პროგრამების აღწერილობა (კატალოგი)

მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლა
 • სამკურნალო საქმე (ერთსაფეხურიანი)
 • სტომატოლოგია (ერთსაფეხურიანი)
 • მედიცინა (სადოქტორო პროგრამა)
 • სამართლის სკოლა
 • სამართალმცოდნეობა (საბაკალავრო პროგრამა)
 • სისხლის სამართალი (სამაგისტრო პროგრამა)
 • სამართალი (სამაგისტრო პროგრამა)
 • სამართალი (სადოქტორო პროგრამა)
 • მედიის სკოლა
 • ჟურნალისტიკა (საბაკალავრო პროგრამა)
 • ჟურნალისტიკა (სამაგისტრო პროგრამა)
 • ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა
 • ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა (საბაკალავრო პროგრამა)
 • ფინანსები და საბანკო საქმე (საბაკალავრო პროგრამა)
 • ტურიზმი (საბაკალავრო პროგრამა)
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები (საბაკალავრო პროგრამა)
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (სამაგისტრო პროგრამა)
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები (სამაგისტრო პროგრამა)
 • ეკონომიკა (სადოქტორო პროგრამა)
 • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა
 • ინგლისური ფილოლოგია (საბაკალავრო პროგრამა)
 • ინგლისური ფილოლოგია (სამაგისტრო პროგრამა)