სიახლეები

ცხადდება მიღება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017– 2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის . I. მაგისტრატურაში მიღების ვადები: 1.1 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება – 23 აგვისტო – 7 სექტემბერი; 1.2 გამოცდა უცხოურ ენაში – 8 სექტემბერი; 1.3 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 9 სექტემბერი; 1.4 გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 11 სექტემბერი; 1.5 აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 12 სექტემბერი; 1.6 გამოცდა სპეციალობაში – 13 სექტემბერი; 1.7 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 14 სექტემბერი; 1.8 გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 15 სექტემბერი; 1.9 აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 16 სექტემბერი; 1.10 მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულების გაფორმება – 16 სექტემბერი. II. წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: 2.1 განცხადება რექტორის სახელზე; 2.2 ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად (სდასუ-ს კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი სკოლის მიერ) დამოწმებული ასლები (2015 წლის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 2.3 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 2.4 უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში); 2.5 საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი; 2.6 სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში); 2.7 უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 2.8 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე. საბუთები მიიღება 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში , მისამართზე: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995) 577 57 60 50;
ვრცლად ...

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს 2017– 2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები : • სამართალმცოდნეობა - 15 ადგილი • ჟურნალისტიკა - 17 ადგილი • ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა - 12 ადგილი • ტურიზმი - 8 ადგილი • ინგლისური ფილოლოგია - 10 ადგილი ერთსაფეხურაინი საგანმანათლებლო პროგრამები : • სამკურნალო საქმე - 25 ადგილი • სტომატოლოგია - 10 ადგილი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები : • სამართალი - 9 ადგილი • ჟურნალისტიკა - 10 ადგილი • ბიზნესის ადმინისტრირება - 7 ადგილი საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში მობილობის უფლების მოპოვების მსურველები უნდა დარეგისტრირდნენ 2017 წლის 25 ივლისიდან 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე. სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ მობილობის უფლებას, ვალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში (23 აგვისტო - 1 სექტემბერი) წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები: 1. განცხადება; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სკოლის/ფაკულტეტის ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით); 4. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ; 5. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი; 6. ატესტატი/წინა საფეხურის დიპლომის ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი; 7. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის); 8. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 9. 2 ფოტოსურათი 3x4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე. საბუთები მიიღება 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში მისამართზე: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე) დამატებითი ინფორმაციიათვის დაგვიკავშირდით : (+995)577 57 60 50 გისურვებთ წარმატებას!
ვრცლად ...

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება სამართლის, მედიცინისა და ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამებზე. დოქტორანტურაში მიღების ვადები: 1. საბუთების მიღება – 20 ივლისი - 10 აგვისტო 2. გამოცდა უცხოურ ენაში – 24 აგვისტო 3. გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 25 აგვისტო 4. აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 26 აგვისტო 5. დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება – 30 აგვისტო 6. დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგების გამოცხადება - 31 აგვისტო 7. გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება - 1 სექტემბერი 8. აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 2 სექტემბერი 9. ხელშეკრულებების გაფორმება - 4 სექტემბერი 10. ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება - 4 სექტემბერი წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 1. განცხადება სდასუ-ს რექტორის სახელზე; 2. განმცხადებლის რეზიუმე (CV); 3. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (2017 წლის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 5. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა; 6. სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა; 7. უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 8. ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის (როცა ქართული არ არის მშობლიური ენა) დამადასტურებელი სერთიფიკატი; 9. წერილობითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში (ან უარი არ ეთქვა სხვა უმაღლეს სასწავლებელში დოქტორანტურაში მიღებასა და /ან მის მიერ შერჩეული თემის დამუშავებაზე); 10. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 11. 2 ფოტოსურათი (3x4) და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.
ვრცლად ...

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 2017 წლის 25 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად: - თერაპიული სტომატოლოგია: 2 ასისტენტ-პროფესორი; - სისხლის სამართალი: 1 პროფესორი; - სამართლებრივი კვლევის მეთოდები: 1 ასოცირებული პროფესორი; - შრომის სამართალი: 1 ასოცირებული პროფესორი; - საერთაშორისო სისხლის სამართალი: 1 ასოცირებული პროფესორი; - საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი: 1 ასოცირებული პროფესორი; - მენეჯმენტი: 1 ასოცირებული პროფესორი; - ფინანსები: 1 ასოცირებული პროფესორი; - მარკეტინგი: 1 ასოცირებული პროფესორი; - ეკონომიკა: 1 პროფესორი; - ინფორმატიკა: 1 პროფესორი; - ინტერკულტურული კომუნიკაციები: 1 ასოცირებული პროფესორი; - კულტურულ-საგანმანათლებლო მაუწყებლობა: 1 ასოცირებული პროფესორი; - კულტუროლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი; - საქართველოს ისტორია: 1 პროფესორი. ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატთათვის: · პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება. · ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. · ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: 1.განცხადება ; 2. კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (CD) ერთად; 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 4. დიპლომის ასლი უმაღლესი განათლების შესახებ; 5. ორი ფოტოსურათი, ზომით 3×4; 6. უმაღლესი განათლების და დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის, სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში ასევე წარმოსადგენია ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი); · ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/დარგისათვის შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი. აღნიშნულ ნაშრომთაგან ერთ-ერთი (ავტორის შეხედულებით) ბეჭდვითი სახით უნდა ერთვოდეს საკონკურსო დოკუმენტებს; · კონკურსანტის მიერ შედგენილი დარგის შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით) . კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენა და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 25 აგვისტოდან - 2017 წლის 8 სექტემბრამდე. უნივერსიტეტის კანცელარიაში (10.00 სთ-დან 17 სთ-მდე, ვაკე, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 25) საბოლოო შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2017 წლის 16 სექტემბრისა. კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაცია განთავსებულია საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ვებგვერდზე :http://sdasu.edu.ge/ დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით - ტელ.: (995 32) 2 253 677.
ვრცლად ...

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულთა გაცილების საზეიმო ცერემონიალი გაიმართა. ღონისძიება ძალიან ემოციური და ამაღელვებელი იყო. სტუდენტებმა სდასუ-ზე იასუბრეს და სტუდენტური წლები შეაჯამეს. კურსდამთავრებულებს სიტყვით მიმართეს სდასუ-ს რექტორმა და პროფესორ მასწავლებლებმა. ღონისძიებაზე სდასუ-ს ახალი ჰიმნის პრეზენტაცია მოეწყო, რომელიც სდასუ-ს ბენდმა კურსდამთავრებულებთან ერთად შეასრულა. საღამო უნივერსიტეტის შემოქმედებით ჯგუფებთან ერთად მუსიკლაურად გააფორმეს პროექტ - ‘’x ფაქტორის’’ მონაწილეებმა: ოთო ღურწკაიამ და ქეთი ბერიძემ. დაუვიწყარ კონცერტთან ერთად იყო ფოტოსესია, ფოიერვერკი და უამრავი სიურპრიზი. აღსანიშნავია, რომ სდასუ-ს წელს სამასამდე კურსდამთავრებული ჰყავს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი კიდევ ერთხელ ულოცავს თითოეულ მათგანს სწავლის წარმატებით დასრულებას!
ვრცლად ...

მე და შენ ერთად დავხატავთ მზეს, ცხოვრებას შევმატებთ სულ ახალ ფერს, მოვდივართ, მოვყვებით დავითის გზებს სდასუ-ში სიცოცხლე სხვაგვარად ჩქეფს. მე და შენ ერთად ავივლით მთებს, ღიმილებს მოვაფენთ მინდორს და ველს, გავათბობთ გაყინულ ფიქრსა და ზღვებს ვაჩუქებთ ერთმანეთს ოცნების ფრთებს. მის: ჩვენ ერთად ავყვებით მწვერვალის გზას, დავითვლით ვარსკვლავებს, მოვხატავთ ცას, სიყვარულს მივუძღვნით სულ ყველა წამს, სდასუ-ში ჩვენ ერთად, სულ ერთად ვართ. მის: მომავალს ვაშენებთ ნათელს და ლაღს, დავითის გაკვალულს მოვყვებით გზას, სიყვარულს მივუძღვნით სულ ყველა წამს, სდასუ-ში ჩვენ ერთად, სულ ერთად ვართ. ტექსტის ავტორი : დიკა სალაყაია
ვრცლად ...

სდასუ-ს საქართველოს იუსტიციის მინსტრი თეა წულუკიანი ეწვია. მინისტრმა უნივერსიტეტის ვირტუალური ლაბორატორიების მულტიდისციპლინური ინოვაციური ცენტრი, იმიტირებული სასამართლო დარბაზი, კრიმინალისტიკური ლაბორატორია და ტელევიზია დაათვალიერა. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით, იუსტიციის მინისტრს, თეა წულუკიანს სდასუ-ს რექტორმა , პროფესორმა თეიმურაზ ქორიძემ საპატიო დოქტორის წოდება მიანიჭა და დავით აღმაშენებლის სახელობის მედალი გადასცა.
ვრცლად ...

რატომ სდასუ? •აბიტურიენტის მიერ სდასუ-ს საგანმანათელბლო პროგრამების პირველ ნომრად არჩევის შემთხვევაში სტუდენტის სწავლის საფასური მცირდება 15 %-ით, მეორე ნომრად არჩევის შემთხვევაში კი 10 %-ით; • დავით აღმაშენებლის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად მიიღებს 120 ლარს; • ილია მეორის სახელობის სტიპენდიანტი ყოველთვიურად დაფინანსდება 100 ლარით; •ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები ყოველწლიურად ისარგებლებენ 20% -იანი შეღავათით; •ოჯახის წევრების სდასუ-ში სწავლების შემთხვევაში თითოეული ისარგებლებს 10%-იანი შეღავათით. თქვენ აგვისტომდე ყოველთვის გაქვთ შანსი შეცვალოთ საკუთარი არჩევანი, ანუ შეცვალოთ როგორც უმაღლესი სასწავლებელი და სპეციალობა, ასევე მათი რიგითობა. საუკეთესოები ირჩევენ სდასუ-ს! აირჩიე შენც - 020
ვრცლად ...

1 ივლისს, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში კურსდამთავრებულების გაცილების საზეიმო ცერემონიალი გაიმართება. ღონისძიება სდასუ-ს დიდ დარბაზში ჩატარდება. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ სდასუ-ს შემოქმედებითი ჯგუფები და მომღერლები. დაუვიწყარ კონცერტთან ერთად , ასევე გელოდებათ: ფოტოსესია ,სურვილების სკივრი ,მუსიკა, ფოიერვერკი და უამრავი სიურპრიზი. გიწვევთ ყველას!!! დასწრება თავისუფალია! 1 ივლისი, 15 საათი. მის: ვაკე,ჭავჭავაძის # 25
ვრცლად ...

დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში შიდა საფაკულტეტო ტურნირი მინი ფეხბურთში ჩატარდა. ტურნირში მონაწილეობას 5 გუნდი ღებულობდა. ფინალში ერთმანეთს მედიის სკოლის და სამედიცინო სკოლის სტუდენტური გუნდები დაუპირისპირდნენ. თამაში საინტერესოდ და ორმხრივი შეტევებით მიმდინარეობდა. საბოლოო გამარჯვება მედიის სკოლის გუნდმა მოიპოვა, ანგარიშით - 6:5. ტურნირის ყველა მონაწილეს სდასუ-ს ადმინისტრაციამ სიგელები, გამარჯვებულ გუნდს კი სპეციალური პრიზები გადასცა.
ვრცლად ...