სიახლეები

მისაღები გამოცდების განრიგი მაგისტრატურაში გამოცდა უცხოურ ენაში - 25 სექტემბერი სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების, ჟურნალისტიკის და ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამები ინგლისური ენა 15.00 სთ რუსული ენა 15.00 სთ
გამოცდა სპეციალობაში - 28 სექტემბერი
ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - 14.00 სთ აუდიტორია 205 სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 14.00 სთ აუდიტორია 209 ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა 14.00 სთ აუდიტორია 210 საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა 14.00 სთ აუდიტორია 207

ვრცლად ...

მისაღები გამოცდების განრიგი დოქტორანტურაში გამოცდა უცხოურ ენაში 25.09.2017
მედიცინის, სამართლის, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა რუსული ენა - 15.00 სთ ინგლისური ენა - 15.00 სთ დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება 28.09.2017
მედიცინის სადოქტორო პროგრამა - 11.00 სთ სამართლის სადოქტორო პროგრამა - 15.00 სთ ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა - 15.00 სთ

ვრცლად ...

ცხადდება მიღება სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის I. მაგისტრატურაში მიღების ვადები: 1.1 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება – 15 სექტემბერი – 23 სექტემბერი; 1.2 გამოცდა უცხოურ ენაში – 25 სექტემბერი; 1.3 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 26 სექტემბერი; 1.4 გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 26 სექტემბერი; 1.5 აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 27 სექტემბერი; 1.6 გამოცდა სპეციალობაში – 28 სექტემბერი; 1.7 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 29 სექტემბერი; 1.8 გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 29 სექტემბერი; 1.9 აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 30 სექტემბერი; 1.10 მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულების გაფორმება – 30 სექტემბერი. II. წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: 2.1 განცხადება რექტორის სახელზე; 2.2 ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად (სდასუ-ს კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი სკოლის მიერ) დამოწმებული ასლები (2017 წლის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 2.3 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 2.4 უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში); 2.5 საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი; 2.6 სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში); 2.7 უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 2.8 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD–ზე. საბუთები მიიღება: 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში. მისამართი: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995) 322 25 36 77; (+995) 577 57 60 50; (+995) 597 00 02 05.
ვრცლად ...

2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება სამართლის, მედიცინისა და ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამებზე დოქტორანტურაში მიღების ვადები: 1. საბუთების მიღება – 15 სექტემბერი - 23 სექტემბერი 2. გამოცდა უცხოურ ენაში – 25 სექტემბერი 3. გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 26 სექტემბერი 4. აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 27 სექტემბერი 5. დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება – 28 სექტემბერი 6. დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგების გამოცხადება - 29 სექტემბერი 7. გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება - 29 სექტემბერი 8. აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 30 სექტემბერი 9. ხელშეკრულებების გაფორმება - 30 სექტემბერი წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი: 1. განცხადება რექტორის სახელზე; 2. განმცხადებლის რეზიუმე (CV); 3. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (2017 წლის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 5. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა; 6. სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა; 7. უცხოური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 8. ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის (როცა ქართული არ არის მშობლიური ენა) დამადასტურებელი სერთიფიკატი; 9. წერილობითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში (ან უარი არ ეთქვა სხვა უმაღლეს სასწავლებელში დოქტორანტურაში მიღებასა და /ან მის მიერ შერჩეული თემის დამუშავებაზე); 10. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 11. 2 ფოტოსურათი (3x4) და ელექტრონული ვერსია CD-ზე. საბუთები მიიღება 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში. მისამართი: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995) 577 57 60 50; (+995) 577 57 60 90; (+995) 599 90 58 44.
ვრცლად ...

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ბორჯომის ხეობის მოსახლეობას თანადგომას უცხადებს. სდასუ-ს პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის გაწმენდისა და აღდგენის სამუშაოებში მონაწილეობას მიიღებენ.
ვრცლად ...

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია იწარმოებს 1 სექტემბრიდან 18 სექტემბრამდე. სასწავლო პროცესი დაიწყება 18 სექტემბერს. რეგისტრაციისათვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიალური წესით დამოწმებული ასლი; 3. 4 ფოტოსურათი 3X4 და ელ-ვერსია (CD); 4. სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის); 5. სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტი: სს ბანკი „ქართუ“ ა/ა:GE55CR0000000011003602 კოდი: CRTUGE22). შენიშვნა: სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარში მითითებული უნდა იყოს სტუდენტის გვარი, სახელი, სემესტრი და საგანმანათლებლო პროგრამა. მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლა საკონტაქტო პირი: ია ეგნატიევა ტელ.: (+995) 593 530035 სამართლის სკოლა საკონტაქტო პირი: მაია თორდია ტელ.: (+995) 577 576050 ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა საკონტაქტო პირი: ქეთევან ნანობაშვილი ტელ.: (+995) 577 576090 მედიის სკოლა საკონტაქტო პირი: თამარ კოპალეიშვილი ტელ.: (+995) 593 912891 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა საკონტაქტო პირი: რუსუდან კავთიაშვილი ტელ.: (+995) 595 477456 გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებას!
ვრცლად ...

2017 -2018 სასწავლო წელს ბაკალავრიატსა და ერთსაფეხურიან პროგრამებზე სასწავლო პროცესი დაიწყება 18 სექტემბერს, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე - 2 ოქტომბერს.
ვრცლად ...

ცხადდება მიღება სამართლის, საერთაშორისო ურთიერთობების, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017–2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის I. მაგისტრატურაში მიღების ვადები: 1.1 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება – 23 აგვისტო – 8 სექტემბერი; 1.2 გამოცდა უცხოურ ენაში – 9 სექტემბერი; 1.3 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 11 სექტემბერი; 1.4 გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 12 სექტემბერი; 1.5 აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 13 სექტემბერი; 1.6 გამოცდა სპეციალობაში – 14 სექტემბერი; 1.7 გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 15 სექტემბერი; 1.8 გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 16 სექტემბერი; 1.9 აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 18 სექტემბერი; 1.10 მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულების გაფორმება – 18 სექტემბერი. II. წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: 2.1 განცხადება რექტორის სახელზე; 2.2 ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად (სდასუ-ს კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი სკოლის მიერ) დამოწმებული ასლები (2017 წლის კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 2.3 პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 2.4 უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში); 2.5 საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი; 2.6 სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში); 2.7 უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 2.8 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD–ზე. საბუთები მიიღება: 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში. მისამართი: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (+995) 322 25 36 77; (+995) 577 57 60 50; (+995) 597 00 02 05.
ვრცლად ...