იურიდიული ცნობარი

შიდა სამართლებრივი აქტები

 • უნივერსიტეტის დებულება
 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
 • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის დებულება
 • იურიდიული სამსახურის დებულება
 • კანცელარიის დებულება
 • საფინანსო სამსახურის დებულება
 • კომპიუტერული ცენტრისა და ბიბლიოთეკის სამსახურის დებულება
 • სამეურნეო სამსახურის დებულება
 • სპორტისა და კულტურის სამსახურის დებულება
 • შინაგანაწესი
 • სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი
 • სილაბუსის ფორმა
 • დოქტორანტურის სტანდარტი
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმების ცენტრის დებულება
 • ეთიკის კოდექსი
 • სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირების წესი